ஒரு தாளில் பன்மடங்கு பக்கங்களை அச்சிடுதல்

On the Page Layout tab page of the File - Print dialog, you have the option to print multiple pages on one sheet.

  1. Choose File - Print and click the Page Layout tab.

  2. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைச் செய்க:

  1. To print two pages side by side on the same sheet, select "2" in the Pages per sheet box.

  2. To print multiple pages on the same sheet, select the number of pages per sheet and optionally set the order of pages. The small preview shows the arrangement of pages.

  1. அச்சிடு ஐச் சொடுக்குக.