மறையும் உரை

You can use fields and sections to hide or display text in your document if a condition is met.

Before you can hide text, you must first create a variable to use in the condition for hiding the text.

ஒரு மாறியை உருவாக்குவதற்கு

 1. Click in your document and choose Insert - Field - More Fields.

 2. Click the Variables tab and click "Set Variable" in the Type list.

 3. Click "General" in the Format list.

 4. Type a name for the variable in the Name box, for example, Hide.

 5. Enter a value for the variable in the Value box, for example, 1.

 6. உங்கள் ஆவணத்தில் மாறியை மறைக்க, கண்ணுக்கு புலப்படாத ஐத் தேர்க.

 7. நுழை ஐச் சொடுக்குவதோடு மூடு ஐச் சொடுக்குக.

உரையைக் மறைப்பதற்காக

 1. நீங்கள் உரை சேர்க்கவிருக்கும் ஆவணத்தில் சொடுக்குக.

 2. Choose Insert - Field - More Fields and click the Functions tab.

 3. Click "Hidden Text" in the Type list.

 4. Enter a statement in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 5. Type the text that you want to hide in the Hidden text box.

 6. நுழை ஐச் சொடுக்குவதோடு மூடு ஐச் சொடுக்குக.

To Hide a Paragraph

 1. பத்தியில் நீங்கள் உரையைச் சேர்க்கவிருக்கும் இடத்தில் சொடுக்குக.

 2. Choose Insert - Field - More Fields and click the Functions tab.

 3. Click "Hidden Paragraph" in the Type list.

 4. Enter a statement in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 5. நுழை ஐச் சொடுக்குவதோடு மூடு ஐச் சொடுக்குக.

Note Icon

You must enable this feature by removing the check mark from menu View - Hidden Paragraphs. When the check mark is set, you cannot hide any paragraph.


ஒரு பிரிவை மறைக்க

 1. Select the text that you want to hide in your document.

 2. நுழை - பிரிவு ஐத் தேர்ந்தெடுக.

 3. In the Hide area, select Hide, and then enter an expression in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 4. நுழை ஐச் சொடுக்குக.