ஆவண வகைப்பாடு

ஆவணப் பகுப்பும் பாதுகாப்பும் வணிகங்கள் மற்றும் அரசாங்கங்களுக்கு முக்கிய விவகாரமாகும்.

ஒரு வணிக இலக்கை அடைய ஒத்துழைக்கும் பயனர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இடையே தகவல் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. முக்கிய தகவல் பயன்பாட்டின்போது அவற்றில் முக்கியமானவை, எவ்வளவு தகவல்கள் அடையாளங்காணப்பட்டு, கையாளப்பட்டுகின்றன எனத் தரப்பினர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. தகவலின் முக்கியத்துவத்தை அடையாளங்காணுவதற்காக ஒப்புக்கொண்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற தகவல் வழங்குநரை மூலங்களின் பெறுநர் நம்பியிருப்பர்.

LibreOffice provides standardized means for such sensitivity information to be expressed and may be used between parties if interoperable systems are to be implemented. It provides a set of standard “fields” that can be used to hold sensitivity information. It does not attempt to define what the contents of these “fields” should be. This approach is an improvement upon the only alternative that exists at the moment, which is for the provider to use an arbitrary means to express sensitivity that may not be useful to a recipient.

While this standard has been developed with the intent that it would be applicable in any domain of activity, LibreOffice retained the aerospace and defense industry nomenclature and categories, where sensitivity marking results from national security, export control and intellectual property policies.

LibreOffice implemented the open standards produced by TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) independent of a specific vendor. Two of them are interesting:

BAF பகுப்புகள்

The default BAF categories for LibreOffice are listed below.

Tip Icon

Only the Intellectual Properties category will modify the layout of the document with a watermark, fields in the header and footer and an information bar on top of the document area. Each item inserted in the document is controlled by the classification configuration file.


அறிவுசார் சொத்து

Intellectual property is a generic term for the nature of the contents of the document. Select this category for general purpose document classification.

தேசிய பாதுகாப்பு

Selects the category of this document for the national security policy type. The selected category is saved together with the document as BAILS metadata in the file properties and no modifications is carried in the document layout or the user interface.

கட்டுப்பாட்டை ஏற்றுமதி செய்

Selects the category of this document for the export control policy type. The selected category is saved together with the document as BAILS metadata in the file properties and no modifications is carried in the document layout or the user interface.

Warning Icon

Refer to your corporate data security policy and information security officers for support in document classification.


பகுப்பின் முன்னிருப்பு மட்டங்கள்

LibreOffice provides default levels of document classification (BAILS) shown below, sorted by increasing level of business sensitivity:

பகுப்பாக்க மட்டங்களைத் தனிப்பயனாக்குதல்.

LibreOffice allows customization of the levels of classification for your business. To customize the number and the name of the levels, copy the file example.xml located in Tools - Options - LibreOffice - Paths - Classification into a local folder and edit the contents.

Tip Icon

Use the file with your LibreOffice locale in the name as example.


Save the file and make the adequate changes to the classification path above to access the file.

Tip Icon

Your system administrator can place the file in a network folder and make all users access the classification settings file.


Pasting contents in documents with different levels of classification.

To prevent a breach in the security policy, contents with high classification level pasted to documents with lower classification level are not allowed. LibreOffice will display a warning message wherever it detects that the contents of the clipboard have higher security classification than the target document.

பகுப்பாக்கப் பட்டை

பகுப்பாக்கப் பட்டையானது பாதுகாப்பாக ஆவணக் கையாளுதலுக்கு உதவும் கருவிகளைக் கொண்டிருக்கிறது.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

இக்கட்டளையை அணுக...

Go to menu View - Toolbars and select Classification