ஆசிரியர்

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - புலம் - ஆசிரியர் ஐத் தேர்ந்தெடுக