பெருக்கம்

ஆவணத்தின் நெருக்கமான காட்சியைப் பெறுவதற்காக உருவளவு பெருக்கமடைகிறது.

படவுரு

பெருக்கம்