எண்ணிடலை மறுதுவக்கம் செய்தல்

உரை எண்ணிடலை மறுதுவக்கம் செய்கிறது. எண்ணிட்ட அல்லது பொட்டிட்ட உரைகளுக்கிடையே இடஞ்சுட்டி நிலைப்படுத்தப்படும்போது மட்டுமே இது தென்படும்.

படவுரு

எண்ணிடலை மறுதுவக்கம் செய்க