தொடுப்பு

தேர்ந்த சட்டகத்தை அடுத்த சட்டகத்தோடு இணைக்கிறது. உரை தானாக ஒரு சட்டகத்திலிருந்து இன்னொரு சட்டகத்திற்கு பாய்கிறது.

படவுரு

இணைப்புச் சட்டகம்

Inserting, Editing, and Linking Text Frames