தெரிவு முறை

Choose the selection mode from the submenu: normal selection mode, or block selection mode.

இக்கட்டளையை அணுக...

தொகு - தேர்வு முறைஐத் தேர்ந்தெடு


இயல்பு முறையில், நீங்கள் முடியும் வரி உட்பட பன்மடங்கு-வரி உரையை தேர முடியும்.

தொகுதி தெரிவு முறையில், நீங்கள் உரையின் ஒரு செவ்வகத் தொகுதியைத் தேர்வு செய்ய்யலாம்.