பக்கம் வடிவூட்டல்

Updates the page formats in the document and recalculates the total number of pages that is displayed on the Status Bar.

இக்கட்டளையை அணுக...

கருவிகள் - புதுப்பி - பக்கங்களை மறுவடிவூட்டு ஐத் தேர்க


In long documents, updating the page formatting can take a while.