கணக்கிடு

Calculates the selected formula and copies the result to the clipboard.

இக்கட்டளையை அணுக...

கருவிகள் - கணக்கிடு ஐத் தேர்க

+ கூட்டல் குறி


Calculating Complex Formulas in Text Documents

Displaying the Result of a Table Calculation in a Different Table