நிறைவுக்குறிப்புகள்

Specifies the formatting for endnotes. The type of endnote numbering and the Styles to apply are the options available.

இக்கட்டளையை அணுக...

கருவிகள் - அடிக்குறிப்புகளும் நிறைவுக்குறிப்புகளும் - நிறைவுக்குறிப்புகள் கீற்றைத் தேர்க


AutoNumbering

Select the numbering style that you want to use for footnotes or endnotes.

தெரிவு

Description

A, B, C

Uppercase

a, b, c

Lowercase

I, II, III

Roman numerals (upper case)

i, ii, iii

Roman numerals (lower case)

1, 2, 3

Arabic numerals

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters. After the first 26 entries, the numbering restarts at "AA".

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters. After the first 26 entries, the numbering restarts at "aa".


Start at

Enter the number for the first endnote in the document. This is useful if want the endnote numbering to span more than one document.

Before

Enter the text that you want to display in front of the endnote number in the note text. For example, type "re: " to display "re: 1".

After

Enter the text that you want to display after the endnote number in the note text. For example, type ")" to display "1)".

Styles

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style to the footnotes.

Paragraph

Select the paragraph style for the endnote text.

Page

Select the page style that you want to use for endnotes.

Character Styles

You can assign styles to endnote anchors and text. You can use the predefined endnote styles, or use a different style.

Text area

Select the character style that you want to use for endnote anchors in the text area of your document.

Endnote area

Select the character style that you want to use for the endnote numbers in the endnote area.