அடிக்குறிப்புகள்/நிறைவுக் குறிப்புகள் அமைவுகள்

Specifies the display settings for footnotes and endnotes.

இக்கட்டளையை அணுக...

கருவிகள் - அடிக்குறிப்புகளும் நிறைவுக்குறிப்புகளும் ஐத் தேர்க


அடிக்குறிப்புகள்

Specifies the formatting for footnotes and endnotes.

நிறைவுக்குறிப்புகள்

Specifies the formatting for endnotes. The type of endnote numbering and the Styles to apply are the options available.