எண்ணிடல் பாணி

Here you can create a Numbering Style. The Numbering Styles are organized in the Styles window.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for List Styles)


When a Numbering Style is created, a name is assigned to the numbering. This is why such templates are also called "named" numberings. Unnamed numberings, which are used for direct formatting, can be created in the Bullets and Numbering dialog or with the icons of the object bar.

ஒழுங்கமைவாளர்

Set the options for the selected style.

பொட்டுகள்

Displays the different bullet styles that you can apply.

Note Icon

Bullets and Numbering of paragraphs is supported only in Writer, Impress and Draw.


எண்ணிடல்

Displays the different numbering styles that you can apply.

திட்டவரை

Displays the different styles that you can apply to a hierarchical list. LibreOffice supports up to nine outline levels in a list hierarchy.

வரைவியல்கள்

Displays the different graphics that you can use as bullets in a bulleted list.

இடம்

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

தேர்வுகள்

Sets the formatting options for numbered or bulleted lists. If you want, you can apply formatting to individual levels in the list hierarchy.

மீட்டமை

நடப்புக் கீற்றில் ஏற்படுத்திய மாற்றங்களை இந்த உரையாடல் திறந்து வைக்கப்பட்டபோது பொருந்தக்கூடியதாக மீட்டமைக்கிறது. உறுதிப்படுத்தும் வினவலானது இந்த இந்த உரையாடலை மூடும்போது தோன்றுவதில்லை.