வரியுரு பாணி

Here, you can create a font style.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for Character Styles)


ஒழுங்கமைவாளர்

Set the options for the selected style.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

எழுத்துருவின் விளைவுகள்

Specify the font effects that you want to use.

பின்புலம்

Set the background color or graphic.

ஆசிய மொழி ஆதரவு

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

ஆசிய தளக்கோலம்

Sets the options for double-line writing for Asian languages. Select the characters in your text, and then choose this command.

மீட்டமை

நடப்புக் கீற்றில் ஏற்படுத்திய மாற்றங்களை இந்த உரையாடல் திறந்து வைக்கப்பட்டபோது பொருந்தக்கூடியதாக மீட்டமைக்கிறது. உறுதிப்படுத்தும் வினவலானது இந்த இந்த உரையாடலை மூடும்போது தோன்றுவதில்லை.

செந்தரம்

உரையாடலில் தென்படும் மதிப்புகளை மீண்டும் முன்னிருப்பு நிறுவல் மதிப்புகக்கு மீட்டமைக்கிறது.

Warning Icon

முன்னிருப்புகள் மீண்டும் ஏற்றப்படுவதற்கு முன் உறுதிப்படுத்தல் தோன்றாது.