அழி

Deletes the selected column(s) from the table.

This command is only available if the cursor is in a table.

இக்கட்டளையை அணுக...

அட்டவணை - அழி - நிரல்கள் ஐத் தேர்க

அட்டவணை பட்டையில், சொடுக்குக

படவுரு

நிரலை அழி