அடிக்குறிப்புகள்/நிறைவுக் குறிப்புகள்

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - பிரிவு - அடிக்குறிப்புகள்/நிறைவுக்குறிப்புகள் கீற்றைத் தேர்க

வடிவூட்டு - பிரிவுகள் - தேர்வுகள் பொத்தான் அடிக்குறிப்புகள்/நிறைவுக்குறிப்புகள் கீற்றைத் தேர்க


Footnotes

Collect at end of text

Adds footnotes at the end of the section. If the section spans more than one page, the footnotes are added to the bottom of the page on which the footnote anchors appear.

Restart numbering

நீங்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணில் நிறைவுக்குறிப்பு எண்ணிடலை மறுதுவக்கம் செய்கிறது.

Start at

அடிக்குறிப்புகளுக்கு நீங்கள் அளிக்கவிருக்கும் எண்ணிக்கையை உள்ளிடுக.

Custom format

அடிக்குறிப்புகளுக்கான தனிப்பயன் எண்ணிடல் வடிவூட்டைக் குறிப்பிடுகிறது.இந்தத் தெரிவுப் பெட்டியானது, எண்ணிடல் மறுதுவக்கம் தெரிவுப் பெட்டி தேர்வதால் மட்டுமே கிடைக்கப்பெறும்.

Before

அடிக்குறிப்புஎண்ணின் முன்புறம் நீங்கள் காட்சியளிக்க விரும்பும் உரையை உள்ளிடுக.

Spin button own format

அடிக்குறிப்புகளுக்கான எண்ணிடல் பாணியைத் தேர்க.

After

அடிக்குறிப்பு எண்ணுக்குப் பிறகு நீங்கள் காட்சியளிக்க விரும்பும் உரையை உள்ளிடுக.

Endnotes

Collect at end of section

பிரிவின் முடிவில் நிறைவுக்குறிப்புகளைச் சேர்க்கிறது.

Restart numbering

நீங்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணில் நிறைவுக்குறிப்பு எண்ணிடலை மறுதுவக்கம் செய்கிறது.

Start at

நிறைவுக்குறிப்புக்கு நீங்கள் ஒதுக்கவிரும்பும் எண்ணை உள்ளிடுக.

Custom format

நிறைவுக்குறிப்புகளுக்கான ஒரு தனிப்பயன் எண்ணிடல் வடிவூட்டைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்தத் தெரிவுப் பெட்டி நீங்கள் எண்ணிடல் மறுதுவக்கம் தெரிவுப் பெட்டியைத் தேர்ந்தால் மட்டுமே கிடைக்கப்பெறும்.

Before

நிறைவுக்குறிப்பு எண்ணின் முன்புறம் நீங்கள் காட்சியளிக்க விரும்பும் உரையை உள்ளிடுக.

Spin button own format

நிறைவுக்குறிப்புகளுக்கான எண்ணிடல் பாணியைத் தேர்க.

After

நிறைவுக்குறிப்பு எண்ணுக்குப் பிறகு நீங்கள் காட்சியளிக்க விரும்பும் உரையை உள்ளிடுக.