தேர்வுகள்

Specifies the number of columns and the column layout for the section.

இக்கட்டளையை அணுக...

வடிவூட்டு - பிரிவுகள் - தேர்வுகள் பொத்தானைத் தேர்க


Sections follow the text flow behavior of the page they are inserted into.

For example, if you insert a section that uses a two-column layout into a page style that uses a four-column layout, the two-column layout is nested inside one of the four columns.

You can also nest sections, that is, you can insert a section into another section.

நிரல்கள்

Specifies the number of columns and the column layout for a page style, frame, or section.

உள்தள்கள்

பிரிவை இடது, வலது ஓரங்களுடன் உள்தள்ளுகிறது.

பின்புலம்

Set the background color or graphic.

அடிக்குறிப்புகள்/நிறைவுக் குறிப்புகள்

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.