புலங்கள்

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - புலம் ஐத் தேர்ந்தெடுக

சூழல் பட்டியைத் திற - தேர் புலங்கள் (நுழைத்த புலங்கள்)


பக்க எண்

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

பக்க எண்ணிக்கை

Inserts as a field the total number of pages in the document.

தேதி

Inserts the current date as a field. The default date format is used, and the date is not automatically updated.

நேரம்

Inserts the current time as a field. The time is taken directly from the system settings of your operating system. A fixed time format is applied, which cannot be updated by using the F9 function key.

தலைப்பு

Inserts the title specified in the document properties as a field. This field displays the data entered in the Title field under File - Properties - Description.

ஆசிரியர்

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

உரிப்பொருள்

Inserts the subject specified in the document properties as a field . This field displays the data entered in the Subject field under File - Properties - Description.

மேலும் புலங்கள்

ஒரு புலத்தை நடப்பு இடஞ்சுட்டி இடத்தில் நுழைக்கிறது. உரையாடல் பட்டியல்கள் அனைத்தும் கிடைக்கப்பெறும் புலங்கள்.