உள்ளீடுகள் (அகவரிசைகள்/அட்டவணைகள்)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - உள்ளீடுகள் கீற்றைத் (தேர்ந்த வகை பொறுத்து)


உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை

Alphabetical Index

Illustration Index

அட்டவணைகளின் அகவரிசை

User-Defined

பொருள்களின் அட்டவணை

உசாத்துணை