அகவரிசை

The following options are available when you select User-Defined as the index type.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை அல்லது உசாத்துணையின் அட்டவணை - வகை கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக ( பயனர்-வரையறுத்தது தேர்ந்த வகையாக இருக்கும்போது)


User-defined indexes are available in the Type box when you insert an index entry in your document.

வகையும் தலைப்பும்

அகவரிசையின் வகையையும் தலைப்பையும் குறிப்பிடுக

வகை

நீங்கள் நுழைக்கவிருக்கும் அகவரிசை வகையைத் தேருங்கள். நீங்கள் தேரும் அகவரிசை வகையின் அடிப்படையில் தேர்வுகள் கிடைக்கும். நீங்கள்நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்லடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை ஐத் தேரும்போது இடஞ்சுட்டி அகவரிசையில் இருந்தால், நீங்கள் அந்த அகவரிசையைத் தொகுக்க முடியும்.

தலைப்பு

தேர்ந்த அகவரிசைக்கான ஒரு தலைப்பை உள்ளிடுக.

கைமுறை மாற்றங்களுக்கு எதிராக காக்கப்பட்டது

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

க்காக அகவரிசையை உருவாக்கு

ஆவணத்திற்காக அல்லது நடப்பு அத்தியாயத்திற்காக அகவரிசையை உருவாக்குவதா என்பதை தேர்ந்தெடுக.

Create from

Styles

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

பாணிகளை ஒதுக்குக

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index.

அகவரிசை குறிகள்

Includes the index entries that you inserted by choosing Insert - Table of Contents and Index - Index Entry in the index.

Tables

அகவரிசையில் அட்டவணைகளை உள்ளடக்குகிறது.

Graphics

அகவரிசையில் வரைவியல்களை உள்ளடக்குகிறது.

Text frames

அகவரிசையில் உரைச் சட்டகங்களை உள்ளடக்குகிறது.

OLE objects

அகவரிசையில் OLE பொருள்களை உள்ளடக்குகிறது.

Use level from source chapter

அத்தியாய தலைப்புரைப் படிநிலையில் அவற்றின் இடத்திற்கேற்றவாறான உள்தள்கள் அட்டவணை, வரைவியல், உரைச் சட்டகம், OLE பொருள் அகவரிசை உள்ளீடுகள்.

Defining an index entry