அகவரிசை

பின்வரும் தேர்வுகள் நீங்கள் அகர அகவரிசையை அகவரிசை வகையாகத் தேர்ந்தால் கிடைக்கபெறும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை, அல்லது உசாத்துணை- வகை கீற்றைத் (அகர அகவரிசை தேர்ந்தெடுக்கப்படும்போது) தேர்ந்தெடுக


வகையும் தலைப்பும்

அகவரிசையின் வகையையும் தலைப்பையும் குறிப்பிடுக

வகை

நீங்கள் நுழைக்கவிருக்கும் அகவரிசை வகையைத் தேருங்கள். நீங்கள் தேரும் அகவரிசை வகையின் அடிப்படையில் தேர்வுகள் கிடைக்கும். நீங்கள்நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்லடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை ஐத் தேரும்போது இடஞ்சுட்டி அகவரிசையில் இருந்தால், நீங்கள் அந்த அகவரிசையைத் தொகுக்க முடியும்.

தலைப்பு

தேர்ந்த அகவரிசைக்கான ஒரு தலைப்பை உள்ளிடுக.

கைமுறை மாற்றங்களுக்கு எதிராக காக்கப்பட்டது

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

க்காக அகவரிசையை உருவாக்கு

ஆவணத்திற்காக அல்லது நடப்பு அத்தியாயத்திற்காக அகவரிசையை உருவாக்குவதா என்பதை தேர்ந்தெடுக.

தேர்வுகள்

ஒத்த உள்ளீடுகளை ஒருங்கிணை

ஆவணத்தில் உள்ளீடுகள் தோன்றும் பக்க எண்ணிக்கைகளைப் பட்டியலிடும் ஒற்றை உள்ளீடோடு ஒரே மாதிரியான அகவரிசையைப் பதிலீடு செய்கிறது.எ.கா, "பார்வை 10, பார்வை 43" போன்ற உள்ளீடுகள் "பார்வை 10, 43" ஆக ஒருங்கிணைப்படுகிறது.

p அல்லது pp உடன் ஒத்த உள்ளீடுகளை ஒருங்கிணை

நேரடியாக பின்வரும் பக்கம் அல்லது பக்கங்களில் தோன்றும் ஒரே மாதிரியான அகவரிசை உள்ளீடுகளை முதல் பக்க எண் மற்றும் "p" அல்லது "pp" களைப் பட்டியலிடும் ஒற்றை உள்ளீடுகளுடன் பதிலீடு செய்கிறது. எ.கா, "பார்வை 10, பார்வை 11, பார்வை 12" ஆகியவற்றை "பார்வை 10pp" ஆகவும் , "பார்வை10, பார்வை 11" ஆகியவற்றை "பார்வை 10p" ஆகவும் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.

- உடன் ஒருங்கிணை

ஒற்றை உள்ளீட்டுடனான தொடர்ச்சியான பக்கத்திலும் உள்ளீடு ஏற்படுகிற பக்க வீச்சிலிலும் ஒரேமாதிரியான அகவரிசை உள்ளீடுகளை மாற்றிவைக்கிறது. எ.கா, "பார்வை 10", "பார்வை 11", "பார்வை 12" உள்ளீடுகள் "பார்வை10 -12" ஆக ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.

Case sensitive

ஒரே மாதிரியான அகவரிசை உள்ளீடுகளில் பெரிய எழுத்துகள் சிற்றெழுத்துகள் இவற்றிடையே வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. ஆசிய மொழிகளுக்குச் சிறப்புக் கையளுதலைச் செயல்படுத்துகிறது.உள்ளீட்டின் வழக்கைத் தீர்மானிக்க ஆவணத்திலுள்ள முதலில் ஏற்படும் உள்ளீடு வேண்டுமென்றால், ஒத்த உள்ளீடுகளை இணை ஐத் தேர்க.

Note Icon

To use multi-level collation to Asian languages, select Case sensitive. In the multi-level collation, the cases and diacritics of the entries are ignored and only the primitive forms of the entries are compared. If the forms are identical, the diacritics of the forms are compared. If the forms are still identical, the cases of the forms as well as the widths of the characters, and the differences in the Japanese Kana are compared.


AutoCapitalize entries

அகவரிசை உள்ளீட்டின் முதல் எழுத்தை தானாகவே பேரெழுதாக்குகிறது.

Keys as separate entries

Inserts index keys as separate index entries. A key is inserted as a top level index entry and the entries that are assigned to the key as indented subentries.

To define an index key, choose Insert Index Entry dialog.

Concordance file

சொல் தொடரைப் பயன்படுத்தி அகவரிசை உள்ளீடுகளைத் தானாகக் குறியிடுகிறது - அகவரிசையில் சேர்க்கப்படும் ஒரு சொற்கள் பட்டியல்.

கோப்பு

சொல் தொடர் அகரமுதலிக் கோப்பை தேர், உருவாக்கு அல்லது தொகு.

வரிசைப்படுத்து

அகவரிசை உள்ளீடுகளை வரிசைப்படுத்தலுக்கான தேர்வுகளை அமைகிறது.

மொழி

அகவரிசை உள்ளீடுகளை வகைபிரிப்புக்கான மொழி விதிகளைத் தேர்க.

விசை வகை

நீங்கள் 1, 2, 12 போன்று எண்களை மதிப்பு மூலம் வரிசைபடுத்த விரும்பினால் எண்மத்தைத் தேர்க. 1, 12, 2 போன்று நீங்கள் எண்களை வரியுரு குறியீடு மூலம் வரிசைபடுத்த விரும்பினால் எண்ணெழுத்தைத் தேர்க.