வகை

இந்தக் கீற்றைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் நுழைக்கவிருக்கும் அகவரிசை இன் வகையைத் தீர்மானிக்கவும். நீங்கள் தனிப்பயன் அகவரிசையையும் உருவாக்கலாம்.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை, அல்லது உசாத்துணை கீற்றைத் (வகையைப் பொருத்து)


நீங்கள் தேரும் அகவரிசையின் வகையின் அடிப்படையில், இந்தக் கீற்று பின்வரும் தேர்வுகளைக் கொள்கிறது.

உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

அகர அகவரிசை

பின்வரும் தேர்வுகள் நீங்கள் அகர அகவரிசையை அகவரிசை வகையாகத் தேர்ந்தால் கிடைக்கபெறும்.

எடுத்துக்காட்டு அகவரிசை

The following options are available when you select the Illustration Index as the index type.

அட்டவணைகளின் அகவரிசை

The following options are available when you select Index of Tables as the index type.

பயனர் - வரையறுத்த

The following options are available when you select User-Defined as the index type.

பொருள்களின் அட்டவணை

The following options are available when you select Table of Objects as the index type.

உசாத்துணை

The following options are available when you select Bibliography as the index type.

உள்ளடக்கம், அகவரிசைகள் ஆகியவற்றின் அட்டவணைகளைப் பயன்படுத்தி

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - அகவரிசை உள்ளீடு