பிரிவை நுழை

ஆவணத்தின் இடஞ்சுட்டி நிலையில் ஓர் உரைப் பிரிவை நுழைக்கிறது. நீங்கள் ஓர் உரைத் தொகுதியைத் தேர்ந்த்தெடுக்க முடியும், பிறகு ஒரு பிரிவை உருவாக்க இக்கட்டளையை தேர்ந்தெடுக. நிபந்தனைகள் பொருந்தினால், மற்ற ஆவங்களிலிருந்து உரைத் தொகுதிகளை நுழைக்க, தனிப்பயன் நிரல் தளக்கோலத்தைச் செயல்படுத்த, உரைத் தொகுதிகளைப் பாதுகாக்கவோ மறைக்கவோ நீங்கள் பிரிவுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - பிரிவு ஐத் தேர்

நுழை கருவிப்பட்டையைத் திற, சொடுக்கு

படவுரு

பிரிவு


முழு ஆவணத்தையோ மற்றொரு பிரிவிலிருந்து ஒரு பெயரிட்ட பிரிவையோ நீங்கள் ஒரு பிரிவில் நுழைக்கலாம். நீங்கள் ஒரு பிரிவை DDE தொடுப்பாகவும் நுழைக்கலாம்.

ஒரு பிரிவைத் தொகுக்க, வடிவூட்டு - பிரிவுகள் ஐத் தேர்ந்தெடுக.

பிரிவை நுழை உரையாடல் பினவரும் கீற்றுகளைக் கொண்டிருக்கிறது:

பிரிவு

பிரிவின் பண்புகளை அமைக்கிறது.

நிரல்கள்

Specifies the number of columns and the column layout for a page style, frame, or section.

உள்தள்கள்

பிரிவை இடது, வலது ஓரங்களுடன் உள்தள்ளுகிறது.

பின்புலம்

Set the background color or graphic.

அடிக்குறிப்புகள்/நிறைவுக் குறிப்புகள்

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

நுழை

ஆவணத்தில் இடஞ்சுட்டியின் நடப்பு நிலையில் நீங்கள் வரையறுத்த பிரிவை நுழைக்கிறது.

Using Shortcut Keys (LibreOffice Writer Accessibility)