இயல்பான தளக்கோலம்

நீங்கள் ஆவணத்தை அச்சிட்டால் எப்படி இருக்குமோ அவ்வாறு காட்சியளிக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - இயல்பான ஐத் தேர்க