வடிவூட்டு குறிகள்

உங்கள் ஆவணத்தில் மறைந்துள்ள பத்தி குறிகள், வரி முறிப்புகள், கீற்று நிறுத்தங்கள், வெளிகள் போன்ற வடிவூட்டல் குறியீடுகளைக் காட்டுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - வடிவூட்டு குறிகள் ஐத் தேர்ந்தெடு

+F10

செந்தரப் பட்டையில், சொடுக்குக

படவுரு

வடிவூட்டு குறிகள்


நீங்கள் ஒரு பத்தி குறியை அழிக்கும்போது, ஒன்றாக்கப்படுகின்ற பத்தியானது இடஞ்சுட்டி இருக்கின்ற பத்தியை வடிவூட்டுகிறது.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display of area.