புல நிழலாக்கங்கள்

உங்கள் ஆவணத்திலுள்ள நிழலாக்கங்களான முறிப்பில்லா வெளிகள், மென்மையான நடுக்கோடிடல்கள், அகவரிசைகள், அடிக்குறிப்புகள் போன்றவற்றைக் காட்டுகிறது அல்லது மறைக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - புல நிழலாக்கங்கள்ஐத் தேர்க

+F8