உரை எல்லைகள்

ஒரு பக்கத்தின் அச்சிடப்படக்கூடிய பரப்பின் எல்லைகளை காட்டுகிறது அல்லது மறைக்கிறது. எல்லை வரிகள் அச்சிடப்படுவதில்லை.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - உரை எல்லைகள் ஐத் தேர்க