சிறிதாக்கு

25%இல் சூத்திரத்தின் காட்சி ஒப்பளவைக் குறைக்கிறது. நடப்பு உருவளவு காரணி நிலைப்பட்டையில் காட்சியளிக்கப்படுகிறது. கிடைக்கும் உருவளவுத் தேர்வுகளின் தெரிவு சூழல் பட்டி மூலம் அணுகக்கூடியது. பணி பரப்பிலுள்ள சூழல் பட்டி உருவளவு கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - சிறிதாக்கு ஐத் தேர்ந்தெடு

கருவி பட்டையில் சொடுக்கவும்

படவுரு

சிறிதாக்கு