பிம்பப் பட்டை

நிறம், உறழ்பொருவு, ஒளிர்வு தேர்வுகளைத் தேர்ந்த வரைவியல் பொருளுக்காக அமைக்க பிம்பம் பட்டையைப் பயன்படுத்துக.

Image Filter Bar

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

படவுரு

Filter

Graphics Mode

Lists view attributes for the selected graphic object. The embedded or linked graphic object in the current file will not be changed, only the view of the object.

Cell Styles

Graphics mode

Color

With the Color toolbar you can edit some properties of the selected object.

Transparency

Specifies the transparency in the graphic object. Values from 0% (fully opaque) to +100% (fully transparent) are possible.

படவுரு

Transparency

நறுக்கு

Allows to crop the display of an inserted picture. Only the display gets cropped, the inserted picture is not changed. A picture must be selected to enable cropping.

In Impress and Draw no dialog is shown when you click the icon, but you see eight cropping handles. Open the context menu of a selected picture and choose Crop Image, if you want to use the dialog for cropping.

Drag any of the eight cropping handles to crop the picture.

படவுரு

Crop