தேர்வுகள் பட்டை

தேர்வுகள் பட்டை ஐக் காட்சியளிக்க, பார்வை - கருவிப்பட்டைகள் - தேர்வுகள் ஐத் தேர்தெடுக.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - கருவிப்பட்டைகள் - தேர்வுகள் ஐத் தேர்ந்தெடுக


Rotation Mode after Clicking Object

Changes the mouse-click behavior, so that rotation handles appear after you click an object, and then click it again. Drag a handle to rotate the object in the direction you want.

Icon

பொருள் சொடுக்கலுக்குப் பிறகு சுழற்சி முறை

காட்சி பின்னல்

Specifies whether to display the grid.

படவுரு

Display Grid

பிடி வரிகளைக் காட்டுக

Shows or hides snap lines so can you align objects on your slide. To remove a snap line, drag it off the slide.

படவுரு

Show Snap Lines

நகரும் உதவித் தொலைபேசி இணைப்புகள்

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving

பின்னலுக்கான பிடி

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

படவுரு

Snap to Grid

பிடி வரிகளுக்கான பிடி

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap line when you release the mouse.

படவுரு

Snap to Snap Lines

பக்க ஓரங்களுக்கான பிடி

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon

Snap to Page Margins

பொருள் எல்லைகளுக்கான பிடி

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon

Snap to Object Border

பொருள் புள்ளிகளுக்கான பிடி

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon

Snap to Object Points

விரைவுத் தொகுத்தலை அனுமதி

If on, you can edit text immediately after clicking a text object. If off, you must double-click to edit text.

Icon

Allow Quick Editing

உரைப் பரப்பை மட்டும் தேர்க

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

Icon

Select Text Area Only

Double-Click to add Text

Changes the mouse-click behavior, so that you can double-click an object to add or edit text.

Icon

Double-click to add Text

Modify Object with Attributes

If this icon on the Options bar is activated, objects are shown with their attributes, but with 50% transparency, while you move or draw them. If this icon is not activated, only a contour is shown while drawing, and the object is shown with all attributes when you release the mouse button.

படவுரு

Modify Object with Attributes

Exit all Groups

Exits all groups and returns to normal view.

Icon

Exit all groups