வரியும் நிரப்பும் பட்டையும்

நீங்கள் நடப்புப் பார்வையில் செயற்படுத்தக்கூடிய கட்டளைகளையும் தேர்வுகளையும் வரி மற்றும் நிரப்பும் பட்டை கொண்டுள்ளன.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

படவுரு

Styles

வரி

Sets the formatting options for the selected line.

படவுரு

வரி

அம்பு பாணி

Opens the Arrowheads toolbar. Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.

படவுரு

Arrow Style

வரியின் பாணி

Select the line style that you want to use.

படவுரு

வரியின் பாணி

வரியின் அகலம்

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

படவுரு

வரியின் அகலம்

வரியின் நிறம்

Select a color for the line.

படவுரு

வரியின் நிறம்

பரப்பு

Sets the fill properties of the selected drawing object.

படவுரு

Area

பரப்பின் பாணி / நிரப்புதல்

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

படவுரு

பரப்பு பாணி / நிரப்பிய

நிழல்

Shadow

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

படவுரு

Shadow