பட்டிகள்

பட்டிகள், உரையாடல்கள் ஆகியவற்றிற்கான உதவித் தலைப்புகளைப் பின்வரும் பிரிவு பட்டியலிடுகிறது.

Note Icon

The window containing the document you want to work on must be selected in order to use the menu commands. Similarly, you must select an object in the document to use the menu commands associated with the object.


Warning Icon

The menus are context sensitive. This means that those menu items are available that are relevant to the work currently being carried out. If the cursor is located in a text, then all of those menu items are available that are needed to edit the text. If you have selected graphics in a document, then you will see all of the menu items that can be used to edit graphics.


கோப்பு

இந்தக் கட்டளை நடப்பு ஆவணத்தைச் செயல்படுத்தும், ஒரு புது ஆவணத்தைத் திறக்கும் அல்லது செயலியை மூடும்.

தொகு

நடப்பு ஆவணத்தின் உள்ளடக்கங்களை தொகுத்தலுக்கான கட்டளைகளை இந்தப் பட்டி கொண்டிருக்கிறது.

பார்வை

ஆவணத்தின் திரைக்காட்சியைக் கட்டுப்படுத்தலுக்கான கட்டுப்பாடுகளை இந்தப் பட்டிக் கொண்டிருக்கிறது.

நுழை

இப்பட்டியானது, நீங்கள் ஆவணத்தினுள் புதுத் தனிமங்களை நீங்கள் நுழைக்க பயன்படுத்துகின்ற கட்டளைகளைக் கொண்டிருக்கிறது; எ,கா, வரைவியல்கள், பொருள்கள், சிறப்பு வரியுருக்கள், மற்றும் பிற கோப்புகள்.

வடிவூட்டு

உங்கள் ஆவணத்தின் உள்ளடக்கங்களையும் தளக்கோலத்தையும் வடிவூட்டல் கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

படவில்லை

இந்தப் பட்டி படவில்லை நிர்வகித்தல் வலம்வரல் ஆகியவற்றிற்கான கட்டளைகளை வழங்குகிறது.

படவில்லைக் காட்சி

ஒரு வழங்கலை இயக்குவதற்கான கட்டளைகளையும் தேர்வுகளையும் கொண்டுள்ளது.

கருவிகள்

உங்களின் ஆவணத்திற்குச் சேர்க்கக்கூடிய எழுத்துக்கூட்டுக் கருவிகள், பொருள்களின் காட்சியகம், அதே போல கட்டமைப்புப் பட்டிக்கான கருவிகள், அமைவுகள் நிரலி விருப்பங்கங்கள் போன்றவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

சாளரம்

ஆவணச் சாளரங்களைக் கையாளுதலுக்கும் காட்சியளித்தலுக்கும் உரிய கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

உதவி

நீங்கள் LibreOffice உதவிக் கட்டகத்தைத் தொடக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் உதவிப் பட்டி அனுமதிக்கிறது.