ஓடுப்புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தல்

In Impress and Draw, you can connect each two shapes with a line called a connector. When you draw a connector between shapes, the connector will be attached to a gluepoint on each shape. Each shape has some default gluepoints, and the positions of the default gluepoints depend on the specific shape. You can add your own custom gluepoints to a shape and then attach connectors to the custom gluepoints.

To add and edit gluepoints

  1. அனைத்து தனிமங்களுக்கும் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒட்டுப்புள்ளிகளைப் பார்க்கக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்த பினவரும் ஒன்றைச் செய்க:

  2. வரைதல் கருவிப்பட்டையிலுள்ள ஒட்டுப் புள்ளி ஐச் சொடுக்குக.

  3. நீங்கள் ஒட்டுப்புள்ளிகளைச் சேர்க்கவிரும்பும் படவில்லையில் தனிமத்தைத் தேர்க.

  4. Click inside the shape where you want to add the new gluepoint.

    If the shape is filled, you can click anywhere inside the shape. If the shape is unfilled, you can click the border to insert a glue point. Once inserted, you can drag the glue point to another position inside the shape.

With the four icons next to the Insert Glue Point icon, you choose the directions which will be permitted for a connector at this gluepoint. You can choose one or more directions for a particular gluepoint.

If the Glue Point Relative icon is active, the gluepoint moves when you resize the object to keep its position relative to the object borders.

If the Glue Point Relative icon is not active, the icons next to it are no longer grayed out. With these icons you can decide where a gluepoint will be placed when the size of the object is changed.