நுழை

படவுரு

Insert

Open the Insert toolbar, where you can add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document.

படவில்லை

படவுரு

புதுப் பக்கம்/படவில்லை

Floating Frame

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

படவுரு

மிதக்கும் சட்டகம்

கோப்பு

இயக்கத்திலுள்ள படவில்லையினுள் ஒரு கோப்பை நுழைக்கிறது. LibreOffice வரை அல்லது இம்பிரெஸ் கோப்புகளையோ, HTML ஆவணத்திலிருந்து உரையையோ உரைக் கோப்பையோ நீங்கள் நுழைக்கலாம்.

படவுரு

கோப்பு

விரிதாள்

தற்போதைய படவில்லையில் அல்லது பக்கத்தில் புதிய அட்டவணையை நுழைக்கவும்.

படவுரு

விரிதாள்

From File

Inserts an image into the current document .

படவுரு

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

ஒலிதம் அல்லது காணொளி


Formula

Inserts a formula into the current document.

படவுரு

சூத்திரம்

Chart

படவுரு

விளக்கப்படம்

OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

படவுரு

OLE பொருள்