குறுக்குவெட்டு

Creates a shape from the overlapping area of the selected objects.

இக்கட்டளையை அணுக...

மாற்றியமை - வடிவங்கள் - குறுக்குவெட்டு (LibreOffice வரைக்கு மட்டும்) ஐத் தேர்ந்தெடுக

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்களைத் தேர்க, சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு வடிவங்கள் - குறுக்குவெட்டு ஐத் தேர்ந்தெடுக


பொருள்களை ஒருங்கிணைத்தலும் வடிவங்களைக் கட்டமைத்தலும்