ஒன்றாக்கு

Adds the area of the selected objects to the area of the lowermost object in the selection. This command is best used with overlapping objects.

இக்கட்டளையை அணுக...

மாற்றியமை - வடிவங்கள் - ஒன்றாக்கு(LibreOffice வரைக்கு மட்டும்) ஐத் தேர்ந்தெடுக

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட் பொருள்களைத் தேர்க, சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு வடிவங்கள் - ஒன்றாக்கு ஐத் தேர்ந்தெடுக


Any spaces that are visible between the objects are preserved.

பொருள்களை ஒருங்கிணைத்தலும் வடிவங்களைக் கட்டமைத்தலும்