படவில்லையின் தளக்கோலம்

படவில்லையின் தளக்கோலங்ளுடன் துணைப்பட்டியைத் திறக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

வடிவூட்டு - படவில்லைத் தளக்கோலம் ஐத் தேர்ந்தெடுக


Applying a Slide Design to a Master Slide