கலங்களை வடிவூட்டு

தேர்ந்த அட்டவணையின் பண்புகளைக் குறிப்பிடுகிறது; எ.கா, எழுத்துருக்கள், எழுத்துரு விளைவுகள், எல்லைகள், பின்புலங்கள் போன்றவையாகும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

அட்டவணை பட்டையில், அட்டவணைப் பண்புகள் ஐச் சொடுக்குக.


எழுத்துரு

Specify the formatting and the font that you want to apply.

எழுத்துருவின் விளைவுகள்

Specify the font effects that you want to use.

எல்லைகள்

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

பின்புலம்

Set the background color or graphic.