அட்டவணை

தற்போதைய படவில்லையில் அல்லது பக்கத்தில் புதிய அட்டவணையை நுழைக்கவும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - விரிதாள் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

படவுரு

விரிதாள்