வழங்கல்

படவில்லைகான பொதுவான கட்டளைகள்.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - கருவிப்பட்டைகள் - வழங்கல் ஐத் தேர்ந்தெடுக


படவில்லை

படவில்லையின் தளக்கோலம்

படவில்லையின் தளக்கோலங்ளுடன் துணைப்பட்டியைத் திறக்கிறது.

படவில்லையின் வடிவமை

Displays the Slide Design dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

பிரதி படவில்லை

நடப்புப் படவில்லையின் நகலை நடப்புப் படவில்லைக்குப் பிறகு நுழைக்கிறது.

படவில்லையை விரிவாக்கு

தேர்ந்த படவில்லையில் ஒவ்வொரு உயர்- மட்டத் திட்டவரை புள்ளியிலிருந்தும் ஒரு புதுப் படவில்லையைஉருவாக்குகிறது (திட்டவரை அடுக்குமுறையிலுள்ள தலைப்பு உரையின் ஒரு மட்ட கீழான உரை).திட்டவரை உரையானது, புதுப் படவிலையின் தலைப்பாகிறது. அசல் படவில்லையிலுள்ள உயர் மட்டத்தின் கீழுள்ள திட்டவரை புள்ளிகள் புதுப் படவில்லையில் ஒரு மட்டம் மேலே நகர்த்தப்படுகின்றன.

படவில்லையின் காட்சி

படவில்லையைத் தொடங்கவும்.