பயனர் தரவு

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose - LibreOffice - User Data.


பயனர் தரவு LibreOffice இலுள்ள வார்ப்புருக்களாலும் வழிகாட்டிகளாலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எ.காட்டாக, "முதல் பெயர்" மற்றும் "கடைசி பெயர்" போன்ற தரவுப் புலங்கள் உங்கள் பெயரைப் புதிய ஆவணத்தின் ஆசிரியர் என தானாகவே நுழைக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனை நீங்கள் கோப்பு - பண்புகள் கீழ் காணலாம்.

Some of the user data is included automatically in an internal dictionary so that it is recognized by the spellchecker. If typing errors are made, the program can use this data to suggest replacements. Note that changes to data take effect only after LibreOffice is restarted.

முகவரி

முகவரி புலத்தைக் கொண்டு உங்களின் தனிப்பட்ட பயனர் தரவை உள்ளிடவும் தொகுக்கவும் செய்க.

நிறுவனம்

Type the name of your company in this field.

முதல் பெயர்

Type your first name.

கடைசி பெயர்

Type your last name.

தலைப்பெழுத்துகள்

Type your initials.

தெரு

Type the name of your street in this field.

ZIP

Type your ZIP in this field.

நகரம்

Type the city where you live.

மாநிலம்

Type your state.

தலைப்பு

Type your title in this field.

இடம்

Type your position in the company in this field.

பேசி. (வீடு)

Type your private telephone number in this field.

பேசி. (பணி)

Type your work number in this field.

தொலைநகலி

Type your fax number in this field.

மின்னஞ்சல்

Type your e-mail address. For example, my.name@my.provider.com