தேர்வுகள்

இந்தக் கட்டளை தனிப்பயனாக்கப்பட்ட நிரல் வடிவாக்கத்திற்கான ஓர் உரையாடலைத் திறக்கிறது.

உங்கள் அனைத்து அமைவுகளும் தானாகச் சேமிக்கப்படுகின்றன. ஒரு உள்ளீட்டை விரிவாக்க, அதனை இருமுறை சொடுக்குக அல்லது கூட்டல் குறியைச் சொடுக்குக. ஒரு உள்ளீட்டைச் சுருக்க, கழித்தல் குறியைச் சொடுக்குக அல்லது உள்ளீட்டை இருமுறை சொடுக்குக.

Note Icon

You see only the entries that are applicable to the current document. If the current document is a text document, you see the LibreOffice Writer entry, and so on for all modules of LibreOffice. LibreOffice Impress and LibreOffice Draw are treated as the same in this dialog. The common entries are always visible.


இக்கட்டளையை அணுக...

Choose .

Note Icon

Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with LibreOffice - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Warning Icon

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories, and color defaults.

ஏற்று/சேமி

Specifies general Load/Save settings.

மொழி அமைவுகள்

Defines the properties for additional languages.

LibreOffice ரைட்டர்

These settings determine the way text documents that are created in LibreOffice are handled. It is also possible to define settings for the current text document.

LibreOffice ரைட்டர்/வலை

Defines the basic settings for LibreOffice documents in HTML format.

LibreOffice கல்க்

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

LibreOffice இம்பிரெஸ்

Defines various settings for newly created presentation documents, such as the contents to be displayed, the measurement unit used, if and how grid alignment is carried out.

LibreOffice வரை

Defines the global settings for drawing documents, including the contents to be displayed, the scale to be used, the grid alignment and the contents to be printed by default.

LibreOffice மேத்

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

விளக்கப்படங்கள்

Defines the general settings for charts.

இணையம்

Specifies Internet settings.