விளக்கப்படம்

கல அல்லது அட்டவணை வீச்சுத் தரவு அடிப்படையிலோ முன்னிருப்புத் தரவு அடிப்படையிலோ விளக்கப்படத்தை நுழைக்கிறது.