படிவ வடிவமைப்புக் கருவிப்பட்டை

வடிவமைப்பு முறையில் பணிபுரியும்போது நீங்கள் படிவப் பொருளைத் தேர்ந்தவுடனே படிவ வடிவமைப்புக் கருவிப்பட்டை தென்படும்.

தேர்க

படவுரு

This icon switches the mouse pointer to the select mode, or deactivates this mode. The select mode is used to select the controls of the current form.

Design Mode On/Off

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

படவுரு

Design Mode on/off

கட்டுப்பாட்டுப் பண்புகள்

தேர்ந்த கட்டுப்பாட்டின் பண்புகளைத் தொகுக்க ஓர் உரையாடலைத் திறக்கிறது.

படவுரு

Control

படிவப் பண்புகள்

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

படவுரு

Form

Data Navigator

Specifies the data structure of the current XForms document.

படிவ மாலுமி

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

படவுரு

Form Navigator

புலத்தைச் சேர்

Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.

படவுரு

Add Field

Tab Order

In the Tab Order dialog you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

படவுரு

Activation Order

Open in Design Mode

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

படவுரு

Open in Design Mode

தானியக்கக் கட்டுப்பாட்டு குவியம்

படவுரு

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

இடமும் அளவும்

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

படவுரு

Position and Size

Change Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

படவுரு

Change Anchor

முன்புறம் கொணர்க

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

படவுரு

Bring to Front

பின்புறம் அனுப்பு

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

படவுரு

Send to Back

குழுவாக்கு

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

படவுரு

Group

குழுவைக் கலை

Breaks apart the selected group into individual objects.

படவுரு

Ungroup

குழுவை உள்ளிடு

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

படவுரு

Enter Group

குழுவை விட்டு வெளியேறு

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

படவுரு

Exit Group

Alignment

Modifies the alignment of selected objects.

படவுரு

Alignment

காட்சிப் பின்னல்

Specifies whether to display the grid.

படவுரு

Display Grid

கட்டத்துடன் பொருத்து

பின்னல் புள்ளிகளுக்கிடையில் மட்டுமே நீங்கள் பொருள்களை நகர்த்த முடியும் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

படவுரு

Snap to Grid

நகரும் உதவித் தொலைபேசி இணைப்புகள்

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving