வினவல் வழிகாட்டி- மறுபெயர்கள்

Assigns aliases to field names. Aliases are optional, and can provide more user-friendly names, which are displayed in place of field names. For example, an alias can be used when fields from different tables have the same name.

மாற்றுப் பெயர்

சேமித்த படிவத்திற்கான கோப்புப் பெயரை உள்ளிடுக.

வினவல் வழிகாட்டி - மேலோட்டம்