வினவல் வழிகாட்டி - குழுவாக்கம்

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

கிடைக்கப்பெறும் புலங்கள்

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

^

பட்டியலில் ஒரு உள்ளீட்டு மேலே தேர்ந்த புலத்தை நகர்த்த சொடுக்குக.

v

பட்டியலில் ஒரு உள்ளீட்டு கீழே தேர்ந்த புலத்தை நகர்த்த சொடுக்குக.

Group by

Displays all fields that are to be used to group the query.

வினவல் வழிகாட்டி - குழுவாக்க நிபந்தனைகள்