வினவல் வழிகாட்டி - வரிசைப்படுத்துதல் ஒழுங்கு

Specifies whether to display all records of the query, or only the results of aggregate functions.

This page is only displayed when there are numerical fields in the query that allow the use of aggregate functions.

விவரமான வினவல்

Select to show all records of the query.

சுருக்க வினவல்

Select to show only results of aggregate functions.

Select the aggregate function and the field name of the numeric field in the list box. You can enter as many aggregate functions as you want, one in each row of controls.

Aggregate function

Select the aggregate function.

புலப் பெயர்

Select the numeric field name.

+

கட்டுப்பாடுகளின் புது நிரையை ஒன்று சேர்க்கிறது.

-

கட்டுப்பாடுகளின் கடைசி நிரையை அகற்றுகிறது.

வினவல் வழிகாட்டி - குழுவாக்கம்