வினவல் வழிகாட்டி

The Query Wizard helps you to design a database query. The saved query can be called later, either from the graphical user interface, or using the automatically created SQL language command.

வினவல் வழிகாட்டி - புலத் தெரிவு

Specifies the table to create the query, and specifies which fields you wish to include in the query.

வினவல் வழிகாட்டி - வரிசைப்படுத்துதல் ஒழுங்கு

Specifies the sorting order for the data records in your query.

வினவல் வழிகாட்டி - புலத் தெரிவு

Specifies the search conditions to filter the query.

வினவல் வழிகாட்டி - வரிசைப்படுத்துதல் ஒழுங்கு

Specifies whether to display all records of the query, or only the results of aggregate functions.

This page is only displayed when there are numerical fields in the query that allow the use of aggregate functions.

வினவல் வழிகாட்டி - குழுவாக்கம்

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

வினவல் வழிகாட்டி - குழுவாக்க நிபந்தனைகள்

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

வினவல் வழிகாட்டி- மறுபெயர்கள்

Assigns aliases to field names. Aliases are optional, and can provide more user-friendly names, which are displayed in place of field names. For example, an alias can be used when fields from different tables have the same name.

வினவல் வழிகாட்டி - மேலோட்டம்

வினவலின் பெயரை உள்ளிடுக, வழிகாட்டி முடிந்தவுடன் நீங்கள் வினவலைக் காட்சியளிக்க அல்லது மாற்றியமைக்க விரும்புகிறீர்களா என குறிப்பிடுகிறது.

பின்வாங்கு

முந்தைய படியில் செய்த தெரிவுகளைப் பார்வையிடுக. நடப்பு அமைவுகள் மாறாமல் அப்படியே இருக்கின்றன. இந்தப் பொத்தான் பக்கம் இரண்டிலிருந்து மட்டுமே செயல்படுத்த்தப்படும்.

அடுத்து

அடுத்து பொத்தானைச் சொடுக்குக, பிறகு வழிகாட்டியானது நடப்பு ஆவணத்தின் அமைவுகளைப் பயன்படுத்துவதோடு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்குச் செல்கிறது. நீங்கள் கடைசி நடவடிக்கையிலிருந்தால், இந்தப் பொத்தான் உருவாக்கு என ஆகிவிடுகிறது.

முடிவு

எல்லா மாற்றங்களையும் செயலாக்கிவிட்டு வழிகாட்டியை முடும்.

ரத்து

ரத்து ஐச் சொடுக்கினால் ஒரு உரையாடலில் செய்த எந்த மாற்றத்தையும் சேமிக்காமல் மூடிவிடும்.

வினவல் வழிகாட்டி - புலத் தெரிவு