சேமி

In this dialog, you can specify the position and name of a form that you save within a database file. The dialog opens automatically when you save a form the first time.

Create New Directory

தரவுத்தளக் கோப்புக்கிடையே ஒரு புது கோப்புறையை உருவாக்க சொடுக்குக.

Up One Level

Click to go up one level in the folder hierarchy.

புலப் பெயர்

சேமித்த படிவத்திற்கான கோப்புப் பெயரை உள்ளிடுக.

சேமி

தரவுத்தளக் கோப்புக்கிடையே ஒரு புது கோப்புறையை உருவாக்க சொடுக்குக.