ஆரக்கிள் தரவுத்தள இணைப்பு

Specifies the options to access an Oracle database.

ஆரக்கிள் தரவுத்தளம்

You can use a JDBC driver to access an Oracle database from Solaris or Linux. To access the database from Windows, you need an ODBC driver.

In the Data source URL box, enter the location of the Oracle database server. The syntax of the URL depends on the database type. See the documentation that came with the JDBC driver for more information.

For an Oracle database, the syntax of the URL is:

oracle:thin:@hostname:port:database_name

Name of the Oracle database

தரவுத்தளக் கோப்பின் பெயரை உள்ளிடுக.

Server URL

தரவுத்தளக் கோப்பின் பெயரை உள்ளிடுக.

துறை எண்

தரவுத்தளக் கோப்பின் பெயரை உள்ளிடுக.

ஆரக்கள் JDBC இயக்கி வகுப்பு

JDBC இயக்கியின் பெயரை உள்ளிடுக.

சோதனை வகுப்பு

இணைப்பை நடப்பு அமைவுகளைக்கொண்டு சோதிக்கிறது.

உறுதிப்பாடு

தரவுத்தள வழிகாட்டி